KRS Fundacji Viva: 0000135274
Nr konta: 53 1500 2080 1220 8000 0100 0000

RODO

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – dla osoby przekazującej 1,5% podatku:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29) lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo@viva.org.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podziękowania za wsparcie oraz przekazania informacji o celach na jakie przeznaczono wpłaty, a także w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5 % podatku na rzecz Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od momentu otrzymania danych osobowych od Urzędu Skarbowego.
 5. Dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urząd Skarbowy.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym dostawcom usług pocztowych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych do Urzędu Skarbowego jest obowiązkowe. Zgoda na przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolna.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram